Przez安iat.pl - podr騜e, wyprawy, relacje, turystyka
 
  Informacje

W這chy: informacje, artyku造, porady, mapa.


Flaga - W這chy

W這chy


WΜCHY
(Republika W這ska)
Stolica: Rzym
Waluta: euro (EUR)
J瞛yk urz璠owy: w這ski
Inne j瞛yki: niemiecki, francuski

Przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystaj z prawa do swobodnego przep造wu os鏏 w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podr騜y uprawniaj帷ym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale積ie od jego celu) na terytorium Republiki W這skiej do 90 dni jest paszport b康 dow鏚 osobisty (nowego i starego wzoru – ten drugi wa積y do ko鎍a 2007 r.). Przed wyjazdem nale篡 si upewni, czy dokument jest w wystarczaj帷o dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to窺amo軼i (szczeg鏊n uwag w przypadku starszych, ksi捫eczkowych dowod闚 osobistych nale篡 zwr鏂i na aktualno嗆 zdj璚ia).
W przypadku pobytu nie przekraczaj帷ego trzech miesi璚y obywatele UE uzyskuj prawo pobytu we W這szech bez 瘸dnych dodatkowych warunk闚 i formalno軼i poza konieczno軼i posiadania wa積ego dowodu to窺amo軼i lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania si i pobytu otrzymuje te cz這nek rodziny obywatela UE, niezale積ie od jego przynale積o軼i pa雟twowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania si i pobytu mog mie miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpiecze雟twa i zdrowia publicznego.
Pobyt powy瞠j 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczaj帷y trzy miesi帷e uzyskuj obywatele UE:
• zatrudnieni lub prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w goszcz帷ym pa雟twie cz這nkowskim;
• maj帷y wystarczaj帷e 鈔odki utrzymania dla siebie i cz這nk闚 swojej rodziny, aby nie stanowi podczas swego pobytu obci捫enia dla systemu pomocy spo貫cznej goszcz帷ego pa雟twa cz這nkowskiego, oraz maj帷y pe軟e ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszcz帷ego pa雟twa cz這nkowskiego w celu podj璚ia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz maj帷y pe軟e ubezpieczenie zdrowotne i 鈔odki finansowe na swoje utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu pa雟twa cz這nkowskie mog wymaga od obywateli UE jedynie zarejestrowania si w urz璠zie w豉軼iwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania si.
Planuj帷 we W這szech pobyt d逝窺zy ni 3 miesi帷e, nale篡 wyst徙i do w豉軼iwej terytorialnie komendy policji (Questura) o kart pobytu obywatela UE. Obywatele RP ubiegaj帷y si o wydanie lub odnowienie karty pobytu obywatela UE mog sk豉da dokumentacj zar闚no za po鈔ednictwem poczty, jak te w Biurze ds. Cudzoziemc闚 w豉軼iwej terytorialnie komendy policji. Szczeg馧y: www.portaleimmigrazione.it.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dost瘼ne s na stronie internetowej Wydzia逝 Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie: www.infopolonia.it, a tak瞠 Wydzia逝 Konsularnego: www.consolatopolacco.it, oraz na stronach MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyje盥瘸j帷ych do innych kraj闚 UE/EOG”.

Przepisy celne
Nie ma ogranicze przy wwozie pieni璠zy, ale w przypadku du篡ch sum podczas kontroli granicznej mog by wymagane dodatkowe wyja郾ienia. Wywie潭 w got闚ce mo積a do 10 tys. EUR.
Przyw霩 zwierz徠 domowych. Od 1 pa寮ziernika 2004 r. zwierz皻a domowe towarzysz帷e w豉軼icielom w podr騜y do pa雟tw Unii Europejskiej musz mie paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne s dokumenty zawieraj帷e dane o w豉軼icielu oraz informacje na temat zwierz璚ia. Niezb璠ne jest tak瞠 przedstawienie za鈍iadczenia o szczepieniach zwierz璚ia i przebytych chorobach. Zwierz musi mie identyfikator w postaci elektronicznego chipu, kt鏎ego numer i miejsce umieszczenia b璠zie odnotowane w paszporcie. Paszporty wydaj lecznice weterynaryjne, kt鏎ych spis znajduje si na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Te same zasady obowi您uj w podr騜ach z psami i kotami do s御iednich pa雟tw nie nale膨cych do UE, ale maj帷ych te same standardy ochrony przed w軼ieklizn, tzn. do Watykanu i San Marino.

Przepisy prawne
Przest瘼stwa narkotykowe zagro穎ne s we W這szech kar pozbawienia wolno軼i w r騜nym wymiarze (od roku do 22 lat) oraz kar pieni篹n. Karane jest kupowanie sprzedawanych na ulicach podrabianych artyku堯w znanych marek 鈍iatowych (nawet do 3 tys. EUR).

Meldunek
Istnieje obowi您ek meldunkowy, ale dope軟i go powinien obywatel w這ski zapraszaj帷y cudzoziemca. Musi on w ci庵u 48 godzin zg這si na miejscowej policji pobyt cudzoziemca i poda dok豉dny adres.

Szczepienia, s逝瘺a zdrowia
We W這szech nie ma zagro瞠 sanitarno-epidemiologicznych. Nie s wymagane szczepienia. Osoby p豉c帷e sk豉dki na NFZ maj prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udaj帷 si do lekarza we W這szech, nale篡 zabra dokument potwierdzaj帷y ubezpieczenie, tzn. Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), kt鏎a zast徙i豉 dotychczasowy druk E-111. Aby j otrzyma, wystarczy zg這si si do najbli窺zego oddzia逝 Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych us逝g medycznych, dlatego wyje盥瘸j帷ym za granic zaleca si wykupienie dodatkowych ubezpiecze prywatnych, kt鏎e w razie konieczno軼i pokryj koszty leczenia w szerszym zakresie, jak r闚nie koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczeg鏊nie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 i koszt闚 leczenia (poza EKUZ). Szczeg馧owe informacje o EKUZ zamieszczone s na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.
Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest bezp豉tna. Je郵i lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zrycza速owana op豉ta, ustalana niezale積ie przez w豉dze ka盥ego regionu. W nag造ch przypadkach i w dni wolne od pracy mo積a zg豉sza si do przyszpitalnych ambulatori闚. Je郵i lekarz stwierdzi, 瞠 sytuacja wymaga豉 pilnej interwencji, 鈍iadczenie jest bezp豉tne. Obywatele polscy podejmuj帷y studia we W這szech s uprawnieni do korzystania ze wszystkich us逝g medycznych niezb璠nych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszy si przez okres studi闚. To oznacza, 瞠 mog leczy si nie tylko w przypadkach nag造ch (jak tury軼i), ale otrzymuj pomoc w ka盥ej potrzebie zdrowotnej (np. w chorobie przewlek貫j), mog wykona na koszt ubezpieczalni niezb璠ne badania okresowe lub korzysta z porad lekarzy specjalist闚. Wyje盥瘸j帷, nale篡 zabra ze sob wystawione przez NFZ za鈍iadczenie o ubezpieczeniu na druku E-128.
We W這szech mo積a korzysta ze 鈍iadcze plac闚ek pa雟twowej s逝瘺y zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.). List tych plac闚ek mo積a uzyska w lokalnym urz璠zie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niekt鏎ych miejscowo軼iach znajduj si specjalne o鈔odki zdrowia dla turyst闚 (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Op豉ty za 鈍iadczenia zdrowotne: wizyta u lekarza – do 36 EUR (za porad lub badanie). Leczenie szpitalne jest bezp豉tne, chyba 瞠 pacjent wybierze sal o podwy窺zonym standardzie. Za niekt鏎e leki na recept trzeba zap豉ci wy陰cznie niewielk op豉t rycza速ow (do 3,10 EUR), za pozosta貫 trzeba zap豉ci pe軟 lub cz窷ciow cen (na pe軟 odp豉tno嗆 wskazuje s這wo ticket na rachunku). Zni磬i lub ca趾owite zwolnienie z op豉t przys逝guj m.in. niepe軟osprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i g逝choniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ci捫y. Do wystawienia recepty obj皻ej refundacj uprawniony jest lekarz praktykuj帷y w pa雟twowej s逝瘺ie zdrowia. Niezb璠nymi dokumentami do uzyskania zwrotu koszt闚 leczenia s orygina造 rachunk闚, dowody zap豉ty i metki z cen z opakowa lekarstw. Numer pogotowia ratunkowego – 118. Informacje mo積a uzyska w lokalnych urz璠ach ds. opieki zdrowotnej – Azienda Sanitaria Locale (ASL). Instytucja 陰cznikowa: Ministero della Salute, DG RUERI Ufficio II, Piazzale dell’Industria, 20, 00144 Roma, Italia.

Informacje dla kierowc闚
Prawo jazdy (zar闚no starego, jak i nowego wzoru) wydane przez w豉dze polskie uprawnia do prowadzenia pojazdu we W這szech i zachowuje wa積o嗆 do daty okre郵onej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Obywatel polski maj帷y miejsce zamieszkania we W這szech mo瞠 wymieni prawo jazdy na nowe, wsp鏊notowe, np. w przypadku jego utraty lub zmiany zameldowania. Wymiana taka nie wi捫e si z konieczno軼i ponownego zdawania egzamin闚. Mandaty za wykroczenia drogowe musz by regulowane natychmiast – w przeciwnym razie samoch鏚 jest zatrzymywany na p豉tnym parkingu do chwili zap豉ty. Kar za wiele wykrocze drogowych jest zawieszenie prawa jazdy albo dowodu rejestracyjnego samochodu na okres od 15 dni do 6 miesi璚y.

Podr騜owanie po kraju
Nie ma ogranicze. Autostrady s p豉tne.

Bezpiecze雟two
Tury軼i nara瞠ni s we W這szech przede wszystkim na kradzie瞠 (dokumenty, pieni康ze) oraz w豉mania i kradzie瞠 samochod闚. W ostatnich latach nasili這 si zjawisko nielegalnego i oszuka鎍zego po鈔ednictwa pracy. Zaleca si wzmo穎n ostro積o嗆 wobec og這sze dotycz帷ych ofert pracy we W這szech.

Przydatne informacje:

• Cudzoziemcy przebywaj帷y na terenie W這ch powinni zawsze mie przy sobie dokumenty to窺amo軼i (dow鏚 osobisty lub paszport, ewentualnie pozwolenie na pobyt). Podczas kontroli cudzoziemiec nie maj帷y 瘸dnego dokumentu mo瞠 zosta zatrzymany do wyja郾ienia.
• Kradzie nale篡 bezzw這cznie zg這si w najbli窺zym komisariacie policji lub karabinier闚. Protok馧 b璠zie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej nale篡 zastrzec zgubione lub skradzione karty p豉tnicze i kredytowe. Utrat paszportu lub innego dokumentu nale篡 nie tylko zg這si policji, ale tak瞠 jak najszybciej skontaktowa si z polsk plac闚k.


毒鏚這: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Dodaj swoj opini o kraju:

twoje imi:
twoja opinia:


Opinie u篡tkownik闚 o kraju:


  Mapapowi瘯sz 


  Artyku造

  Kilka dni w Mediolanie
ocena: 2.97
autor: lbt
Wenecja romantyczna
ocena: 3.36
autor: lbt
Wulkaniczna tarantella
ocena: 3.14
autor: ajtne
Sardynia
ocena: 3.08
autor: Gacus
Ryba miecz po sardy雟ku
ocena: 3.06
autor: arec
Z Gda雟ka do Pompej闚 i z powrotem - podr騜 samochodowa ca陰 rodzin
ocena: 3.04
autor: Krystof
Wakacje z nap璠em na dwa sanda造!!
ocena: 3.10
autor: Ann-N
 
© przezswiat.pl

zaprzyja幡ione strony: blogi z podr騜y, smspower.pl - darmowa bramka sms